18/01 00h00>01h00 HAYATONA
18/01 02h15>02h45 JALSET AL AAMAL
18/01 02h45>03h00 MARMI 2018 2018-
18/01 03h00>04h00 AL HAKIKA
18/01 04h00>04h25 ZEANA WA NAHOOL [S1] 1
18/01 04h25>04h55 BONDOQ AL-DOB AL-ASMAR
18/01 04h55>05h05 MOGHAMARAT NABEEL
18/01 05h05>06h05 HAYATONA
18/01 06h05>06h30 DORAEMON
18/01 06h30>07h20 AL NOUR
18/01 07h20>09h00 MORNING SHOW
18/01 09h00>09h30 JALSET AL AAMAL
18/01 09h30>10h30 AL HAKIKA
18/01 10h40>11h00 MARMI 2018 2018-
18/01 11h00>11h30 NEWS BUSINESS 13:00 13:00
18/01 11h26>11h56 JOURNEY
18/01 12h00>12h40 KHARAJ WA LAM YAOUD
18/01 12h50>13h25 BOYOUT ARABEYA
18/01 13h25>14h00 NEWS BULLETIN 15:25 15:25
18/01 14h05>14h30 ZEANA WA NAHOOL [S1] 1
18/01 14h30>15h00 BONDOQ AL-DOB AL-ASMAR
18/01 14h55>15h00 PINK PANTHER
18/01 14h55>15h30 WOMEN SHOW
18/01 15h35>16h00 QATAR DESERVES THE BEST
18/01 16h00>16h30 NEWS BUSINESS 18:00 18:00
18/01 16h30>16h45 SALLOO ALAH AL AFIYA 2 2
18/01 16h45>17h00 AHSAN AL QASAS V 02
18/01 17h00>18h00 HAYATONA
18/01 18h10>18h25 MARMI 2018 2018-
18/01 18h25>19h00 NEWS BULLETIN 20:25 20:25
18/01 19h00>20h00 MAIDAN ALHIJIN
18/01 20h00>21h30 SAWABEH FEKER
18/01 21h30>22h10 AL NOUR
18/01 22h10>22h25 MARMI 2018 2018-
18/01 22h25>23h00 NEWS BULLETIN 00:25 00:25
18/01 23h00>00h00 MAIDAN ALHIJIN
19/01 01h00>02h30 MORNING SHOW
19/01 02h30>02h55 JALSET AL AAMAL
19/01 02h55>03h00 MARMI 2018 2018-
19/01 03h00>04h30 SAWABEH FEKER